Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Poplatek za komunální odpad

Obecní úřad Tatobity sděluje občanům, že výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2023 zůstává stejná jako v loňském roce. Dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, činí sazba poplatku od 1.1.2023:

750,- Kč/fyzická osoba přihlášená v obci/rok

750,- Kč/nemovitost na území obce (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba/rok

Svozovým dnem je pátek.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo dvoufázově a to 1/2 poplatku do 31.3. a druhá polovina do 30.9. příslušného roku.

 

Poplatníci jsou povinni ohlásit správci poplatku vznik, zánik i změnu své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů. Pokud chce poplatník uplatnit osvobození či úlevu od poplatku, musí toto včas ohlásit a řádně doložit. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození či úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Poplatek ze psů

 upozornění pro držitele psů Sazba poplatku za psy dle obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku ze psů, se na kalendářní rok 2023 nemění a činí: –

za jednoho (prvního) psa  100,-Kč; druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,-Kč.

Splatnost poplatku ze psů je do 31.3.2023.

Upozorňujeme, že držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů ode dne jejího vzniku či zániku (úhyn psa, jeho ztrátu, darování, prodej psa). Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

Poplatek za odpady i psy lze uhradit:

bezhotovostním převodem na účet č. 163340819/0300 nebo v hotovosti či platební kartou na OÚ Tatobity v úřední dny: pondělí a středa 8,00 – 17,00 hod., úterý a čtvrtek 08,00 – 13,00 hod. Pro správné zařazení úhrady poplatku prosím uvádějte správný variabilní symbol (VS), tj. číslo nemovitosti.  

V případě dotazů kontaktujte OÚ Tatobity tel : 608 257 532 nebo e-mail : obec@tatobity.cz, ucetni@tatobity.cz  více na www.tatobity.cz