Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

MAP Turnovsko IV

Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008137. Projekt je realizován od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2025. Hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Projekt realizuje Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, informace jsou na stránkách www.mapturnovsko.cz/map4.


Šablony Tatobity

Název operačního programu:    Operační program Jan Ámos Komenský, Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ

Registrační číslo projektu:          CZ.02.02.XX/00/22_002/0007995

Realizace projektu:                       1. června 2023 – 31. prosince 2025

Cíl projektu:                                    Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy.

V rámci projektu realizujeme šablony:

  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ a ZŠ – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ a Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Podpora inovativního vzdělávání děti v MŠ a žáků v ZŠ – Inovativní vzdělávání dětí v MŠ a Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Škola je partnerem projektu Vzdělávání dotykem

Vzdělávání dotykem – Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – CZ.1.07/1.3.00/51.0031
Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Regionálně je projekt cílen převážně na kraj Liberecký a dále na kraje s ním sousedící (tj. Ústecký a Středočeský).
V projektu budou realizovány tři oblasti vzdělávacích aktivit, do kterých se budou moci pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojit, rozšířit si tak své profesní kompetence a nabýt nových zkušeností pro svou další pedagogickou činnost. Tyto aktivity jsou následující:
1) Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků a případných ICT metodiků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (aktivita A2 + A3)
2) Vzdělávání ředitelů v oblasti zadávání veřejných zakázek v OP VK (aktivita A1)
3) Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky (aktivita B1 + B2 + B3)
Součástí projektu je také evaluace všech vzdělávacích aktivit, která bude prováděna v rámci každé partnerské školy a se závěrem projektu zpracována do souhrnné evaluační zprávy.


NAŠE ŠKOLA JE PARTNEREM PROJEKTU
VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST
1.6. 2014 – 30. 6. 2015

K PROJEKTU OBECNĚ

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím podpory vzniku sítě mezi základními školami za účelem podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. Tato podpora bude probíhat prostřednictvím individuálních konzultací, logopedické péče, zapojením školního asistenta, kroužků zaměřených na přírodovědné a polytechnické obory či čtenářského klubu. Základní školy budou provázány vzájemnými hospitacemi a semináři. Spolupráce vyústí ve zpracování návrhu Lokální strategie v oblasti základního vzdělávání ve správním území obce s rozšířenou působností Turnov.

Podrobné informace k projektu ke stažení zde.


Projekt E-skoly Libereckého kraje

Účastníme se projektu E-skoly Libereckého kraje – CZ.1.07/1.1.22/02.0067

Naše škola se na podzim 2012 zapojila do projektu E-skoly Libereckého kraje. Jeho cílem je zvýšit jazykovou kompetenci v anglickém a německém jazyce u žáků 5.-9. tříd základních škol. Vznikne proto 600 e-learningových jednotek na podporu výuky cizích jazyků právě na základních školách. E-learningové jednotky budou ověřeny pomocí elektronických testů na 400 žácích ze zúčastněných škol. Vedle naší školy se do projektu zapojily také ZŠ Kaplického, ZŠ U Školy, ZŠ Ještědská a ZŠ Doctrina z Liberce, jablonecká Katolická základní škola majora Rudolfa Háska, dále ZŠ Jenišovice a semilská ZŠ Dr. Fr. L. Riegra. Projekt zaštítila liberecká ZŠ Kaplického v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na konci loňského roku se na liberecké ZŠ Kaplického rovněž uskutečnilo první školení pro pedagogy ze zúčastněných škol, kde se o projektu a tvorbě materiálů dozvěděli více. Na úvod byli seznámeni s testováním NIQES, které zjišťuje úroveň znalostí jazyků žáků 5. a 9. tříd v celé České republice. Učitele angličtiny a němčiny poté provedla lektorka školení samotnou tvorbou výukových materiálů, díky kterým se žáci lépe naučí orientovat se v cizojazyčném textu, zapojí a rozvinou analytické myšlení v cizím jazyce, porozumí mluvenému slovu a také prohloubí své gramatické znalosti. Lektorka jim rovněž předala několik cenných rad uplatnitelných při tvorbě materiálů. Na závěr si přítomní učitelé vyzkoušeli v rámci workshopu tvorbu jedné testovací jednotky sami. V blízké době čeká naše i ostatní učitele zapojené do projektu druhé školení, na němž se tentokrát seznámí s tvorbou materiálů v e-learningovém prostředí.Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Digitální učební materiály

ZŠ zpracovala v rámci šablon projektu EU pro ZŠ Tatobity následující DUMy:
Mgr. Milena Kašová
III_2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT_AJ
III_2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT_CJ
III_2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT_MAT
V_2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd_PR2
Dita Jarošová
V_2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd_PR3
V_2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd_PRI4
V_2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd_VL4

E-mailový kontakt na autory příslušné sady, kteří na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR: kasova@centrum.cz, dita.jarosova@seznam.cz
Po úspěšném ověření celých sad budou materiály zveřejněny na našem webu.


EU pro ZŠ Tatobity

Print Friendly, PDF & Email